ALAPSZABÁLY

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Módosításokkal egységes szerkezetben

melyet az alapító tagok jogi személyiséggel rendelkező, társadalmi közös szükségletek kielégítése végett, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, az alábbi 4./ pontban meghatározott célok érdekében egyesület létrehozására,  az Alaptörvény, a Ptk. 61-65.§.-ai, a 2011. évi CLXXV. tv. és a 2011. évi CLXXXI. tv. rendelkezései alapján alkottak, és módosítottak a 2013. november 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen létrehozott 2/2013. 11. 29. napi határozatnak megfelelően az alábbiak szerint:

(A módosítás vastag, dőlt betűvel kerül feltüntetésre.)

I. Általános rendelkezések

1./        Az Egyesület neve: Sportolók, Agilitysek, Schipperkések Országos Kinológiai Egyesülete (továbbiakban Egyesület)

            Az Egyesület rövidített neve: SASOK Egyesülete

      2./        Az Egyesület székhelye: 2083 Solymár, Tavasz utca 7024/2

3./        Az Egyesület emblémája:

            Az Egyesület mindenkori emblémáját a vezetőség határozza meg.

Az Egyesület Vezetősége által meghatározott emblémában szerepeltetni kell azon szervezetek illetve szövetségre utalást, amelyeknek az Egyesület tagja.

4./        Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet a tagok által Magyarországom önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely az alábbiakban meghatározott cél elérése érdekében alakul, és céljai elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre és nyeri el jogi személyiségét.

Az Egyesület politikailag és felekezetileg független szervezet, amely semmilyen magyar vagy külföldi pártot nem támogat, azok tevékenységében sem aktív, sem passzív módon nem vesz részt, szervezete pártoktól és felekezetektől független, és országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

II. Az Egyesület célja és tevékenysége

5./           Az Egyesület célja:

-       az FCI (Federation Cynologique Internationale, 13. Place Albert Ier. B-6530 Thuin, Belgikue, továbbiakban FCI) előírásai vagy a mindenkori, Magyarország törvényei szerint elismert (továbbiakban elismert) schipperke és más Magyarországon kis egyedszámmal rendelkező fajtájú kutyákat (továbbiakban összefoglalóan: fajta) tartó jogi és természetes személyek tömörítése.

-       a fajta minőségének megőrzése, javítása, az FCI vagy az elismert fajta mindenkor érvényben lévő standardja alapján

-       a fajta népszerűsítése

-       az Egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete

-       a kultúrált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése

-       az ember és természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése, kiemelt hangsúllyal az állatvédelmi törvényben meghatározottakra

-       a fajta tenyésztési programjának elkészítése és végrehajtása

-       a fajtával kapcsolatos kinológiai tudományos kutatás végzése és ilyen támogatása, a tenyésztéssel, kiképzéssel foglalkozó személyek képzése és továbbképzése, a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés

-       elsősorban az agility, de minden más elismert kutyákkal együtt űzött sport iránt érdeklődők ebbéli tevékenységének támogatása, különösen a sportok oktatása, a tevékenységet lehetővé tevő helyszín biztosítása, bemutatók és versenyek szervezése, a kutyafajták népszerűsítése a sporttevékenységek útján.

6./ Az Egyesület feladatai és tevékenysége a fenti célok megvalósításának érdekében:

6./1.     Az Egyesület cél szerinti tevékenysége:

-                     a fajta FCI vagy elismert kompatibilis tenyésztési alapelveinek kidolgozása, programjának elkészítése, végrehajtása

-                     a fajta egyedeinek FCI által elismert, a Magyar Állam által el nem ismert és a Magyar Állam hatályos jogszabályai alapján Magyarországon  törzskönyvnek nem minősülő származási igazolásainak vezetése és működtetése során közreműködés, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén a fajta államilag elismert törzskönyveinek vezetése és működtetése, az abban való közreműködés

-                     együttműködés a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületével, felvétel esetén annak tagjaként, valamint tagként vagy egyéb jogviszony alapján, vagy akár informális kapcsolat alapján együttműködés hazai és külföldi, az Egyesületéhez hasonló vagy annak célja megvalósítását elősegítő együttműködést biztosító szervezetekkel.

-                     a fajta tenyésztésének támogatása

-                     kinológiai tudományos tevékenység és kutatás, illetve annak támogatása

-                     kinológiai jellegű nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-                     kinológiai kulturális tevékenység

-                     kinológiai kulturális örökség megóvása

-                     természet- és állatvédelem

-                     környezetvédelem

-                     kinológiai jellegű rendezvények szervezése és tartása, mások szervezte rendezvényeken való részvétel

-                     a fajta küllemének, munka- és sportteljesítményének elbírálását és megítélését szolgáló rendezvények tartása

-                     az Egyesület egyéb tevékenységét támogató továbbá kinológiai jellegű tanfolyamok és előadások szervezése

-                     az egyéb tevékenységet támogató vagy kinológiai tárgyú folyóiratok, könyvek, egyéb kiadványok megjelentetése

-                     az egyesületi tagok érdekvédelme és képviselete

-                     állategészségügyi tevékenység

-                     állatvédő szervezetek támogatása

-                     agility és más kutyás sport tevékenység oktatása, arra alkalmas helyszín biztosítása és működtetése, ezzel kapcsolatos rendezvények tartása, a sportág népszerűsítése és a sportággal kapcsolatos és az egyesület egyéb tevékenységébe tartozó tevékenységek végzése

-                     a tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése (Melyek között a tagnyilvántartás tartalmazza a tag nevét, címét, születésének dátumát és anyja nevét. A tag a belépési nyilatkozat kitöltésével ezen adatainak az Egyesület általi, a mindenkori adatvédelmi szabályok szerinti kezeléséhez hozzájárul.)

6/2.      Az Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez, ilyen tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, kiegészítő jelleggel, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak a fent meghatározott célokra fordíthatja. Az Egyesület felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint gyakorol törvényességi ellenőrzést, kivéve azon ügyeket, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

6/3.      Az Egyesület elfogadja és elismeri a Federation Cynologique Internationale-t (FCI), valamint az FCI által elismert mindenkori magyarországi csúcsszervet.

6/4.      Az Egyesület a vezetőség határozata alapján tagja lehet más szervezeteknek, egyesületeknek, hazai és külföldi társadalmi szervezeteknek.

III. Az Egyesület tagsága

7./1.     Az Egyesület tagja lehet minden hazai és külföldi természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, amennyiben a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet –továbbiakban Rendelet – 7. § (2) b.) pontja alapján rendelkezik legalább egy, a tenyésztő szervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel, valamint az Alapszabályt és az Egyesület egyéb szabályzatait elfogadja, kötelezettségeinek eleget tesz, és felvételi kérelmét a Vezetőség elfogadja.

7/2.      Az Egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja, valamint vezető tisztségviselője lehet. Vezető tisztségviselővé csak olyan természetes személy választható, aki magyar állampolgár, legalább korlátozottan cselekvőképes (kivéve, ha a bíróság a képviselettel érintett ügycsoportban korlátozta cselekvőképességét), a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

8./        Tagsági viszony keletkezése:

8/1.      a./ az Egyesület alapításában való részvétellel,

b./ belépéssel.

Az Egyesület alapításában való részvétel esetén a tagi jogviszony az alakuló közgyűlés napján, belépési nyilatkozattal való tagsági viszony létesítésekor a nyilvántartásba vétel napján keletkezik.

8/2.      A jogi vagy természetes személy az Egyesület által rendszeresített „belépési nyilatkozat” kitöltésével és az Egyesülethez igazolt, postai ajánlott vagy személyes átadás útján megvalósított módon való eljuttatásával kezdeményezi.

8/3.      A tag felvételéről az Elnök írásbeli és indokolt határozattal dönt, a belépési nyilatkozat Egyesülethez való érkezését követő 30 naptári napon belül. Az Elnök saját megítélése szerint jogosult a tagfelvételről való döntést a vezetőség hatáskörébe utalni, ebben az esetben 15 napon belül összehívja a Vezetőséget a felvételi döntés meghozatalára, olyan határnapra, hogy a felvételi kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül a határozat meghozható legyen.

8/4.      A tagokról a Vezetőség nyilvántartást vezet, adataikat a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

8/5.      Az Egyesület a tagok részére minden évben sorszámozott tagkönyvet állít ki, amely a belépés évében a belépés napját, a későbbiekben az adott évi tagdíj befizetésének dátumát, a tag nevét, lakcímét, az érvényesség tartamát, az Egyesület emblémáját, a kiállítás dátumát és az elnök aláírását tartalmazza.

8/6.      Jogi személy tag vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ezen tag nevében a jogokat és kötelezettségeket az Egyesülettel szemben a jogi személy tagot nyilvántartó hatóság által igazolt képviselője gyakorolja.

8/7.      Amennyiben a tagfelvételi kérelmet az Elnök vagy a Vezetőség elutasítja, erről írásbeli és indokolt határozatot hoz, amelyet ajánlott küldeményként küld meg a belépni szándékozó személynek. Az érintett a határozattal szemben a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül az Elnöknél előterjesztett, de a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Közgyűlés soron következő rendes ülésén bírálja el.

A tagfelvételi kérelem elutasítható, ha az adott tag tagsági jogviszonya az Egyesületben korábban tagdíj nem fizetése miatti törléssel szűnt meg, az ilyen törlést követő 3 éven belül, vagy a tag jogviszonya az Egyesületben vagy az Egyesület tagi részvételével működő és az Egyesület tevékenységéhez hasonló tevékenységet végző más társadalmi szervezetben olyan fegyelmi vétség szankciójaként szűnt meg, amely magatartást az Egyesület alapszabálya kizárással fenyegetett fegyelmi vétségnek minősít, az ilyen megszűnéstől számított 5 éven belül.


9./        A tagsági jogviszony megszűnése:

9/1.      Megszűnik a tagság a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ez esetben a tagsági jogviszony a halál napjával, vagy a jogutód nélküli megszűnés napjával szűnik meg, törlés jogcímén, amely ellen fellebbezésnek nincs helye.

9/2.      Megszűnik a tagság akkor is, ha a tag bármilyen ok folytán már nem rendelkezik a tenyésztő szervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel, és az elnök írásbeli, a jogkövetkezményeket magába foglaló írásbeli felhívására harminc naptári napon belül ezt a tagsági feltételt nem teljesíti.

9/3.      Megszűnhet a tagi jogviszony kilépéssel az Egyesületből. A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az Elnök részére. A tagsági viszony ebben az esetben akkor szűnik meg, amikor a kilépési nyilatkozatot az Elnök kézhez vette.

Kilépés esetén a már befizetett tagdíj nem kerül visszafizetésre, a kilépés bejelentéséhez viszonyított időarányos részét a kilépő tagnak utólag is meg kell fizetnie.

9/4.      Megszűnhet a tagsági jogviszony törléssel, amennyiben a tag az esedékes tagdíját felszólítás ellenére sem fizette meg. Az esedékesség váláskor meg nem fizetett tagdíj vonatkozásában az Elnök a tagot felhívja a törlés jogkövetkezményére való felhívással a tagdíj további 30 napon belüli megfizetésére. Amennyiben ezen határidő alatt a tag a díjat nem rendezi, úgy az Elnök az adott tagot indokolt, írásbeli határozattal törli a tagok sorából, mely határozatot   részére ajánlott küldeményként postázza. A tag a kézhezvételt követő 15 napon belül a határozattal szemben az Elnöknél benyújtott, de a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés ezt a fellebbezést a soron következő rendes ülésén bírálja el.

9/5.      A tagsági jogviszony megszűnhet kizárással.

Kizárással mind a természetes mind a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagi jogviszonya is megszűnhet, de csak az Egyesület Fegyelmi Szabályzatában rögzítettek szerint lefolytatott fegyelmi eljárás során született, a Fegyelmi Bizottság indokolt és jogerős fegyelmi határozata alapján, az alábbiak szerinti fegyelmi vétségek elkövetése esetén:

-                     ha a tag olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy az Egyesület alapszabálya szerinti rendjét, annak tevékenységét erőszakkal vagy azzal fenyegetve megváltoztassa

-                     ha a tag tagsági viszonyával kapcsolatos, a tagsági jogviszonyra vonatkozó szabályban, szabályzatban, jogszabályban bármely kötelezettségét vétkesen megszegi

-                     szándékos magatartásával veszélyezteti az Egyesület céljainak megvalósítását

-                     ha a tagot az Egyesület sérelmére elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt bíróság vagy szabálysértési hatóság jogerősen elmarasztalta

-                     ha a tag az Egyesület alapszabályának vagy más szabályzatának rendelkezéseit, vagy testületi szerveinek határozatait nem tartja be

-                     ha a tag választással elnyert megbízatásával, tisztségével visszaél, vagy azokat rosszhiszeműen gyakorolja

-                     az a tag aki másik tag ellen szándékosan vagy súlyos gondatlanságból alaptalan hatósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményez, feltéve, hogy az adott eljárás megindul

-                     aki vét az állatvédelmi törvény rendelkezései ellen

-                     az a tag, aki kutyaviadalt szervez, azon bármilyen formában részt vesz, vagy kutyát ilyen céllal értékesít

-                     az a tag, aki kutyát ad el olyan természetes vagy jogi személy részére, aki kutyát pet shopban (hobby állat üzlet) vagy kereskedésben való értékesítésre vagy maga értékesít kutyát pet shopban vagy kereskedésben

-                     az a tag aki kutyát nem a fajta igényeinek megfelelő körülmények között tart vagy annak gondozását elmulasztja

-                     az a tag aki kutya tartása, használata vagy kiképzése során a szükséges és szakmailag elfogadott mértéket és módszert meghaladó módon a kutyát fizikailag vagy pszichikailag bántalmazza, annak fizikai vagy pszichés maradandó sérülést okoz.

A fegyelmi eljárás megindításáról a tagot értesíteni kell, számára a védekezés lehetőségét biztosítani kell, és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell.

9/6.      A kizárásról szóló fegyelmi határozat ellen az érdekelt a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Vezetőségnél előterjesztett, de a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés halasztó hatályú.

10./      Az Egyesület tagjainak jogai:

10/1.    Az Egyesület tagja személyesen részt vehet és szavazhat az Egyesület közgyűlésén és annak munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein pedig tanácskozási joggal vehet részt, javaslatokat, előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez. Az Egyesület rendes tagja választhat és választható. A tag részt vehet az Egyesület munkájában, rendezvényein, de köteles betartani az Alapszabályban meghatározottakat és az ott szabott kötelezettségeit, és nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósítását.

            Az Egyesület tagja köteles betartani az Egyesület szabályzataiban foglalt és a tagokra megállapított kötelezettségeket.

10/2.    A tag igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagság számára biztosítható kedvezménnyel.

10/3.    Az Egyesület működése során keletkezett iratokba betekinthet, melynek lehetőségét számára az Elnök biztosítja, előre egyeztetett időpontban.

10/4.    Az Egyesület tagja választhat és bármely tisztségre megválasztható, ha egyébként megfelel a Ptk. 62.§-(5). bek-ben foglalt rendelkezéseknek.

A tag Egyesületi tisztségre a távollétében is megválasztható, feltéve, hogy előzetesen legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban a jelöléshez és a választásához hozzájárult, kivéve az alakuló ülésen, mert akkor csak a jelenlévő alapító tagok közül lehet a tisztségviselőket megválasztani.

10/5.    A természetes személy tagok jogaik gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során csak személyesen járhatnak el, a jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek bejegyzett képviselőik útján gyakorolhatják jogaikat, illetve teljesíthetik kötelezettségeiket.

10/6.    Az Egyesületben tenyésztésvezető működik, aki az Egyesület elismert tenyésztő szervezeti minősülése esetén ellátja a 64/1998.(XII.31.) FVM. rendelet szerinti tenyésztésvezetői feladatokat.

11./      Az Egyesület tagjának kötelezettségei:

a./        tartózkodni köteles az Egyesület céljai megvalósítása veszélyeztetésétől

b./     tisztségre történő megválasztását követően azt a legjobb képessége szerint ellátni;

c./         az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni, az Egyesület alapszabályát és szabályzatait, megállapodásait betartani

d./        az Egyesület által a tagok számára meghatározott tagdíjat megfizetni,

e./         a tagok kötelesek egymással együttműködni, érintkezésük során kultúrált és udvarias magatartást tanúsítani

f./         a tag nem ronthatja mások jó hírét, hitelét, az Egyesületi munka, rendezvények és más események során köteles sportszerűen viselkedni

g./        a tag köteles tartózkodni a törzskönyvekkel, származási lapokkal, más okiratokkal való mindennemű visszaéléstől

h./        a tag köteles kutyáját, más állatát annak szükségleteihez mérten igényes körülmények között tartani

i./         a tag kutyát nem szaporíthat üzletszerűen, azokkal üzletszerűen kereskedést nem folytathat. Tag kereskedőnek, viszonteladónak alkalomszerűen sem értékesíthet állatot, és nem lehet tagja állatkereskedelemmel foglalkozó szervezetnek

j./         tag állatot nem kínozhat, és ha ilyenről tudomása van, köteles azt a megfelelő hatóságnak és az Egyesület Vezetőségének jelezni

k./        a tag az Egyesület vagyonát köteles tiszteletben tartani, azt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal nem rongálhatja vagy károsíthatja

l./          a tag az Egyesület jó hírét és hitelét köteles tiszteletben tartani és védeni, azt szándékos vagy felróható magatartásával nem is veszélyeztetheti

m./       a tag köteles az Egyesület által nyilvántartott adataiban bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül az Egyesületnek bejelenteni.

12./      A tagok által fizetendő díjak

12/1.    A tagok éves tagdíj fizetésére kötelezettek, melyet minden naptári év vonatkozásában a Közgyűlés határoz meg. Érvénytelen erre vonatkozó közgyűlési határozat esetén a legutóbb meghatározott tagdíj az irányadó mindaddig, amíg érvényes határozat nem születik.

12/2.    Az éves tagdíj egy naptári évre szól, azt minden év március 31. napjáig köteles a tag megfizetni, a folyó év vonatkozásában.

IV. Az Egyesület szervezeti rendje:

13./      Az Egyesület szervei a Közgyűlés, a Vezetőség, az Elnök, Felügyelő Bizottság és Fegyelmi Bizottság.

14./      A Közgyűlés

14/1.    Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés határozathozó és tanácskozó testület, az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlésen minden tag részt vehet.

14/2.    A Közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik, és a szavazati jog csak személyesen gyakorolható. Elektronikus személyes részvételnek a közgyűlésen nincs helye. A jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek a szavazati jogokat bejegyzett képviselőjük útján gyakorolják.

14/3.    A Közgyűlésen az Elnök vagy a Vezetőség által meghívott személyek tanácskozási joggal részt vehetnek. A Közgyűlés egyébként nyilvános, azonban az Elnök vagy a Közgyűlés maga a nyilvánosságot kizárhatja, ha az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi jogi kérdést érint.

14/4.    A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.

Az Egyesület Közgyűlését bármely, Budapest illetve Pest Megye közigazgatási területén található címre lehet összehívni

14/5.    Az Egyesület Közgyűlését az Elnök vagy az általa megbízott Vezetőségi tag hívja össze. Az Elnök akadályoztatása esetén, vagy megbízott Vezetőségi tag híján a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság elnöke is összehívhatja.

14/6.    A Felügyelő Bizottság a Közgyűlést összehívhatja, ha a Vezetőség működésképtelenné vált, vagy az Egyesület működésében a törvényes működést veszélyeztető tevékenységet észlel, és az Elnök a kezdeményezés kézhez vételétől számított 60 napon belül nem intézkedett az okot adó helyzet felszámolásáról. Ez esetben a Felügyelő Bizottság elnöke a Közgyűlést további 30 napon belül összehívja.

14/7.    Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni akkor, ha azt a Bíróság elrendeli vagy a tagok legalább 1/3-a azt az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi, vagy fegyelmi ügy elbírálása érdekében szükséges. Ilyenkor a Közgyűlést 30 napon belül kell összehívni.

14/8.    A Közgyűlés összehívásáról a tagokat általuk személyesen átvett vagy postai ajánlott levélben, telefax vagy elektronikus úton kézbesített levéllel kell értesíteni. Elektronikus úton történő értesítésre akkor van lehetőség, ha a tag az Egyesületnek megadta azon email címét, amelyen az értesítést várja, és az adott cím alkalmas a kézbesítés megtörténtének visszaigazolására. Faxon történő értesítésre akkor van lehetőség, ha faxon történő értesítéséhez a tag kifejezetten írásban hozzájárult és ezen elérhetőségét egyidejűleg megadta. A tag felelős az általa megadott cím, elektronikus vagy fax elérhetőség címadataiért, fenntartásáért, a visszaigazolás elküldéséért. Hibaüzenet esetén az értesítést postai úton kell megküldeni. Elektronikus értesítés esetén a visszaigazolt átvétel napja a kézbesítés napja. Postai küldemény esetén az általános szabályok az irányadóak. Faxon történt értesítés esetén a sikeres fax visszajelzés napja a kézbesítés napja.

14/9.    A Közgyűlésre szóló meghívóban meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, és mellékelni kell a közgyűlés napirendjét, éves beszámoló közgyűlés esetén mellékelni kell a beszámolót és annak mellékleteit is.

Amennyiben ennek mellékletként történő csatolása aránytalanul nagy költséget okozna, úgy az közzétehető az Egyesület honlapján is, ez esetben erre az elérhetőségre kell a meghívóban utalni.

14/10.  A Közgyűlést az Egyesület Elnöke vagy az általa megbízott személy vezeti le, ezek híján a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti le. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két a Közgyűlés által megválasztott tag aláírásával hitelesíti.

14/11.  Közgyűlésen elhangzó hozzászólások időtartama a levezető elnök által korlátozható.

14/12.  A Közgyűlésen bármely tag kérdést intézhet bármely tisztségviselőhöz, aki arra köteles lehetőleg azonnal válaszolni. Amennyiben az azonnali válasz nem lehetséges, úgy a kérdezett köteles 30 napon belül írásban válaszolni, és a választ a Vezetőséghez benyújtani. A választ ez esetben a Vezetőség az Egyesület honlapján teszi közzé 8 napon belül.

14/13.  A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a +1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot fél órával követően megismételt  Közgyűlés hívható össze, azonban az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell a tagokat, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Ebben az esetben a megismételt közgyűlés már az eredeti meghívóban összehívható.

14/14.  A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha erről az eredeti meghívóban tájékoztatták a feleket.

14/15.  A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévők szavazatának 50%+1 szavazat, és nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben (ezek: tisztségviselők megválasztása, fegyelmi határozat, törlés, kizárás elleni fellebbezés) minden esetben titkos szavazással kell dönteni, és titkos szavazást kell elrendelni, ha a jelenlévők 2/3-a azt indítványozza.

14/16.  Személyi kérdésekben történő eredménytelen szavazás esetén második fordulót kell tartani. A második fordulóban új személy nem jelölhető, és a második fordulóban a magasabb szavazataránnyal rendelkező személy tekintendő megválasztottnak.

14/17.  A Közgyűlés rendjéért és a napirendi pontok betartásáért a levezető elnök felelős.

15./      A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása;

b.) az elnök és vezetőségi tagok, a felügyelő és fegyelmi bizottság megválasztása, visszahívása;

c.) az éves költségvetés és pénzügyi terv meghatározása, az előző évi, számviteli törvény szerinti  beszámoló elfogadása,

d.) az elnök, a vezetőség és az egyéb tisztségviselők valamint bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadása;

e.) a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása;

f.) a tagdíj meghatározása;

g.) az Egyesület feloszlásának kimondása vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának elhatározása, a meglévő vagyonról való döntés.

h.) törlés, fegyelmi határozat, kizárás, tagfelvételi kérelmet elutasító határozatok  elleni jogorvoslat elbírálása

j.) döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, és mindazon ügyekben, amely nem tartozik más szerv vagy személy kizárólagos hatáskörébe.

            A Közgyűlés határozatait 30 napi időtartamra az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

16./      A Vezetőség

16/1.    A Vezetőség tagjai az Egyesület Elnöke és 2 vezetőségi tag

16/2.    A Vezetőség tagjai csak az Egyesület tagjai és csak természetes személyek lehetnek, akiket az elnöki és vezetőségi tagi tisztségre a Közgyűlés választ, titkos, egyszerű többségi szavazással, 5 év időtartamra. A Vezetőség tagjai korlátozás nélkül újraválaszthatóak.

            Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és legalább korlátozottan cselekvőképes (kivéve, ha korlátozását a bíróság a képviselettel érintett körben állapította meg).

16/3.    A Vezetőség az Egyesület általános végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve.

16/4.    A Vezetőség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, díjazás nélkül, de ebbéli tevékenységükkel kapcsolatos indokolt költségeiket az Egyesület megtérítheti.

16/5.    A Vezetőség tagja visszahívható, ha munkáját huzamosabb időn keresztül képtelen elvégezni, vagy ha munkáját nem a tisztséghez igazodó céloknak nem megfelelően, vagy nem az arra irányadó szabályoknak megfelelően végzi. Kötelező a vezetőségi tag visszahívása, ha vonatkozásában összeférhetetlenségi ok merült fel, és azt felhívás ellenére a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem számolja fel.

16/6.    A Vezetőség üléseit az Elnök vezeti.

16/7.    A Vezetőség ülését az Elnök szükség szerint, de legalább 3 havonta hívja össze a Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint.

Szükség esetén rendkívüli vezetőségi ülést is összehívhat az Elnök, ez esetben a meghívási időköz 3 napra lerövidíthető.

16/8.    A Vezetőséget az Elnök köteles összehívni, ha azt legalább 2 vezetőségi tag írásban az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi.

16/9.    A Vezetőség akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, a vezetőségi tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, minden vezetőségi tagnak egy szavazata van.

16/10.  A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, határozatairól az Elnök írásbeli Határozatok Könyvét vezet.

17./      A Vezetőség hatásköre:

a.)    az éves költségvetés, beszámoló elkészítése

b.)    az egyéb díjak (regisztrációs díj) megállapítása

c.)    az Egyesületi élet irányítása a közgyűlések között, ideértve az Egyesület gazdálkodását is

d.)   az Elnök rendszeres beszámoltatása

e.)    képzések, rendezvények, munkaprogramok előkészítése, készítése

f.)     szabályzatok (SzMSz, fegyelmi, etikai, tenyésztési ) elfogadása, módosítása

g.)    döntés a tagsági viszonyok létrejötte, megszűnése során hatáskörébe utalt kérdésekben

h.)    nyilvántartások vezetése

i.)      az egyes feladatok ellátására tisztségviselők kijelölése

j.)      az Egyesület tevékenységének szervezése, irányítása,

k.)    közgyűlési határozatok végrehajtásáról való gondoskodás

l.)      közgyűlés előkészítése

m.)  tenyésztés szervezése

n.)    alapszabály előkészítése

o.)    az embléma meghatározása, megváltoztatása

p.)    azok a kérdések, amelyeket az Elnök saját hatásköréből a Vezetőség hatáskörébe utal

18./      A vezetőségi tagság megszűnik:

a.)    a tag halálával

b.)    a tag írásbeli lemondásával

c.)    a megválasztás határozott idejének lejártával

d.)   visszahívással

    19./      Az Elnök

19/1.    Az Elnököt a Közgyűlés közvetlenül választja, titkos, egyszerű többségi szavazással 5 év időtartamra.

19/2.    Az Elnök az Egyesület törvényes képviselője és vezetője.

19/3.    Az Elnök feladatát társadalmi munkában látja el, díjazás nélkül de ebbéli tevékenységével kapcsolatos indokolt költségeit az Egyesület megtérítheti.

19/4.    Az Elnök egyszemélyben felelős az Egyesület jogszerű és törvényes működéséért, képviseli az Egyesületet harmadik személyek és hatóságok előtt. Az Elnök a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

20./      Az Elnök hatásköre

a./ Az Egyesületen belül az Elnök utasítási joggal rendelkezik, de hatáskört nem vonhat el.

b./  Kezdeményező, javaslattételi joga van bármely szerv vonatkozásában, fegyelmi eljárást rendelhet el.

    c./ Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett.

d./ Az Elnök gyakorolja a kiadói és szerkesztői jogokat az Egyesület sajtótermékei vonatkozásában.

e./   Az Elnök gondoskodik a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak végrehajtásáról, koordinálja a vezetőség munkáját.

f./   Az Elnök rendelkezik az utalványozási jogkörrel önállóan

g./ Az Elnök felelős az Egyesület tenyésztési célkitűzéseinek lehető legteljesebb megvalósításáért, ellátja a tenyésztési felügyeleti szakmai tevékenységet, elnöki megbízatása ideje alatt, ebbéli  tevékenységéről a Vezetőségnek tartozik beszámolni. Ebbéli tevékenysége során képviseli a tenyésztés szervezés egészét, a vezetőségi üléseken beszámol a végzett munkáról, a szükséges további lépésekről, szükségszerűségekről. Feladatainak megvalósítása érdekében 3 fős operatív bizottságot, ún. Tenyésztési Bizottságot hozhat létre, ennek tagjai nem tisztségviselők. Önállóan vagy a Bizottság segítségével folyamatosan felügyeli az Egyesület tenyésztés szervezési tevékenységének, rendezvényeinek szakmai munkáját. Segíti az Egyesület származási lapokkal vagy jogszabályi feltételek fennállása esetén törzskönyvek vezetésével, működtetésével kapcsolatos munkáját. Javaslatot tesz mestertenyésztői vagy kiállítási címek és jelvények adományozására. Az ebbéli tevékenységi körében felmerült esetekben felelősségre vonási eljárást kezdeményezhet.

h./  Az Elnök jár el minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály vagy szabályzat nem utal más személy vagy szerv kizárólagos hatáskörébe. Az Elnök a tagsági jogviszony létrejöttével és megszűnésével kapcsolatos hatásköreit saját döntésével a Vezetőség hatáskörébe utalhatja.

21./      Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan, vagy két vezetőségi tag együttesen jogosultak rendelkezni.

22./      Az Elnököt távolléte esetén az általa kijelölt vezetőségi tag képviseli, az Elnök felhatalmazása alapján meghatározott körben az Elnököt helyettesíti.

23./      Amennyiben az Elnök lemond vagy megbízatása ellátására alkalmatlanná válik, a vezetőség két másik tagja köteles a Közgyűlést 30 napon belüli időpontra összehívni.

24./      A Vezetőségi Tagok

24/1.    A Vezetőség tagjai részt vesznek a Vezetőség döntéshozatali mechanizmusában.

25./      Felügyelő Bizottság

25/1.    A Felügyelő Bizottság az Egyesület általános hatáskörű felügyelő szerve. A Bizottság a Közgyűlés kivételével az Egyesület egésze, annak minden szerve és tisztviselője vonatkozásában jogosult az ellenőrzésre.

25/2.    A Bizottság 3 főből áll, akik maguk közül első ülésükön elnököt választanak. A Bizottság tagjai csak természetes személyek lehetnek, választásukra, újraválasztásukra, visszahívásukra a vezetőség választására vonatkozó szabályok irányadóak, tagjait is 5 évre választják.

25/3.    A Bizottság tagjai csak személyesen járhatnak el.

25/4.    A Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik.

25/5.    A Bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül végzik, de indokolt költségeiket az Egyesület megtérítheti.

25/6.    A Bizottság hatáskörébe tartozik az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálata. A Bizottság az Egyesület irataiba korlátozás nélkül betekinthet, a Vezetőségtől felvilágosítást kérhet, gazdálkodását bármikor ellenőrizheti.

25/7.    A Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tart ülést. Az ülést az elnök hívja össze (kivéve az első ülést, amelyet az Egyesület Elnöke hív össze, és ahol a tagok maguk közül elnököt választanak). Az ülés összehívásának rendjére a Közgyűlés összehívásának szabályai az irányadóak.

25/8.    A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van.

25/9.    A Bizottság 3 fő egyidejű részvételével dolgozik, és határozatait egyszerű többséggel hozza, minden tagnak egy szavazata van.

26./      Fegyelmi Bizottság

26/1.    A Fegyelmi Bizottság feladata a Fegyelmi Szabályzat alapján az első fokú fegyelmi eljárás lefolytatása.

26/2.    A Bizottság 3 főből áll, akik maguk közül első ülésükön elnököt választanak. A Bizottság tagjai csak természetes személyek lehetnek, választásukra, újraválasztásukra, visszahívásukra a vezetőség választására vonatkozó szabályok irányadóak, tagjait 5 évre választják.

26/3.    A Bizottság tagjai csak személyesen járhatnak el.

26/4.    A Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik.

26/5.    A Bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül végzik, de indokolt költségeiket az Egyesület megtérítheti.

26/6.    A Bizottság feladata ellátása érdekében az Egyesület irataiba korlátozás nélkül betekinthet, a Vezetőségtől felvilágosítást kérhet.

26/7.    A Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tart ülést. Az ülést az elnök hívja össze (kivéve az első ülést, amelyet az Egyesület Elnöke hív össze, és ahol a tagok maguk közül elnököt választanak). Az ülés összehívásának rendjére a Közgyűlés összehívásának szabályai az irányadóak.

26/8.    A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van.

26/9.    A Bizottság 3 fő egyidejű részvételével dolgozik, és határozatait egyszerű többséggel hozza, minden tagnak egy szavazata van.

26/10.  A Bizottság a Vezetőség által elfogadott fegyelmi szabályzat alapján jár el, elsőfokon. Határozata ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közgyűléshez előterjesztett fellebbezéssel lehet élni.

27./      Egyebekben a bizottságokra a vezetőségre vonatkozó szabályok az irányadóak.

28./      Összeférhetetlenség

28/1.    Az Egyesületben egy személy csak egy tisztségre választható meg.

28/2.    A Vezetőség tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§).

28/3.    Az összeférhetetlenségi szabályok vonatkozásában tisztségviselőnek minősül az elnök,  vezetőségi tagok és az alapszabály szerinti bizottságok elnökei, tagjai.

V. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

29./      Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében – csak és kizárólag másodlagosan, kiegészítő jelleggel – gazdasági-vállalkozói tevékenységet folytathat. Ez a gazdasági-vállalkozói tevékenység nem lehet az Egyesület főtevékenysége. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapszabály szerinti tevékenységére fordítja.

30./      Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

31./      Az Egyesület önálló vagyona elsősorban a tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb befizetésekből, illetve a külső támogatók juttatásaiból, az Egyesület rendezvény szervezési, kiadói stb. tevékenységből, illetve vissza nem térítendő támogatásokból, pályázati juttatásokból képződhet. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

            Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

32./      Az Egyesület a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik.

33./      Az Egyesület feloszlása esetén vagyona a jelen alapszabály rendelkezései szerint kizárólag kynológiai célra fordítható, a vagyon sorsáról ezen Alapszabály figyelembe vételével kell a Közgyűlésnek illetve a felszámolónak rendelkeznie.

A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

34./      Az Egyesület éves pénzügyi tervét és a beszámolót a közgyűlés az Elnökség előterjesztése alapján hagyja jóvá.

35./      Minden tag a közgyűlésen az Egyesület vezető tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet, és betekinthet az Egyesület irataiba.

VI. Az Egyesület megszűnése

36./  Az Egyesület megszűnik, ha

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c) a bíróság feloszlatja,

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

A b)-e) pontokban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg, a b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontan foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

Az Egyesület jelen alapszabálya akként rendelkezik, hogy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (1116 Budapest, Tétényi út 128/B-130, nyilvántartási száma: 491.) részére kell teljes egészében juttatni.

            Az Egyesület csőd-, végelszámolási és felszámolási, egyszerűsített törlési eljárására a 2011. évi CLXXV. tv. II. fejezete irányadó.

            Az Egyesület gazdálkodására, könyvvezetési és beszámolási rendjére a 2011. évi CLXXV. tv. V., VI. fejezete az irányadó.           

37./      Az Egyesület és a tagok közti írásbeli érintkezés során amennyiben az postai úton továbbított küldeménnyel valósul meg, a küldemény a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha a postai tudakozvány vagy tértivevény igazolja az átvétel napját, ennek hiányában, ha a küldemény „nem kereste”, „ismeretlen”, „meghalt” vagy „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, úgy a küldemény ezen esetekben is a címzetthez megérkezettnek tekintendő a postára adást követő 5. munkanapon.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.