11. ÁTADÁSI NYILATKOZAT

SZERZŐDÉS

 

Mely létrejött egyrészről.............................................................. mint eladó-továbbiakban eladó, és

 

.....................................................................................................mint vevő-továbbiakban vevő között alábbi helyen , időben és feltételek mellett.

 

 1. Eladó eladja, vevő pedig megveszi a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete és a SASOK Egyesülete által vezetett FCI által elismert törzskönyv,   adatai szerint:

...............................................................................nevű  ....... tkv.jelű...................tkvsz.......................................................chipszámú

Schipperke fajtájú,...............................súlyú, fekete színű

.............ivarú kutyát, mely a megvételkor.........................(hetes, hónapos, éves) életkorú volt. A kutya születési ideje:................................................................................................................................

 1. A kutya vételára ......................................Ft. azaz.....................................................forint, mely a fenti kutyafajta (átlagára, átlag alatti ára, átlagnál magasabb ár), mely összeget  a vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg  eladónak megfizet. (Nem egyösszegű fizetés esetén ld. 12.13. pont. )
 2. A vevő a kutyát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megtekintett állapotban veszi

      át. Az eladó garantálja, a vevő pedig elismeri, hogy a kutya a korának megfelelő

      fajtajelleggel rendelkezik, látható hibája nincs. A kan kölyök heréi tapinthatók,

      fogazata a fajta szabályainak és korának  megfelel, sérve nincs, farka nem törött. A

      kutya ápolt gondozott , élénk, barátságos, látható egészségügyi problémái nincsenek.

      Egyéb tulajdonságai:.......................................................................

 1. Amennyiben a kutya nem felel meg a (3) pontban leírt kívánalmaknak a vevő a

       vételkor tudomással bírt a kutya alábbi

       hibáiról:............................................................................................................................

       .........................................................................................................................................

       ........................................................................................................................................

 1. A vevő az adásvételkor átvette a kutya törzskönyvét, oltási lapját, az átadás igazolását, valamint..........................................................................................................................................................
 2. A vevő az átvételkor a chip alapján azonosította a kutyát.
 3. A vevő tudomással bír arról, hogy a kutya.........................................................hibája okán kutyakiállításon való részvételre, továbbá továbbtenyésztésre alkalmatlan. A kutya törzskönyvezett szülőktől származik, azonban hibája miatt törzskönyv nélkül kerül értékesítésre.
 4. A vevő tudomással bír arról, hogy a kutya szülei tenyésszemlén a szükséges minősítést megszerezték (igen, nem), a fajtánál előírt szűrésekkel rendelkeznek (igen, nem). 
 5. Eladó kioktatta a vevőt a fajtára jellemző bánásmódra: (ápolás, kozmetika, nevelés),

figyelmeztette, hogy amíg az összes oltást meg nem kapta és nem érte el a védettséget nem vihető utcára, nem vihető kutyák közé. Eladó figyelmezteti vevőt,

      hogy mozgólépcsőn kézben szállítsa, és ne hagyja utcán felügyelet nélkül.  Felhívta

      továbbá vevő  figyelmét arra, hogy a kutyát az eladó által adott átadási igazolással a

      SASOK Egyesületénél a nevére kell íratnia. Tájékoztatta az eddigi etetési

      módozatokról. Továbbá.................................................................................

      ..................................................................................................................................

 1. Az eladó a törvény által kötelezően előírt szavatossági igényen túl (egészséges és

FCI rendszerű kutyakiállításon elbírálható) csak az alábbi tulajdonságokra vállal garanciát:..........................

       .................................................................................................................................

       .................................................................................................................................

       Eltérő megállapodás hiányában a kutya által megszerezhető minősítésekért,

       tenyésztésre alkalmasságért, egészségre ártalmatlan küllemi hibákért (pl. foghiányok,

       standard mérettől eltérés, fültartási hibák stb.), garanciát nem vállal.

 1. Vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 305-311.§. rendelkezéseinek megfelelően az eladó a kutya szavatossági igényre okot adó hibáiért a vételtől számított 60 napon belül köteles felelősséget vállalni. Az un. „rejtett „hibák esetében a vételtől számított 12 hónapon belül, de a hiba kiderülésétől számított 60 napon belül érvényesítheti a vevő a szavatossági igényeit. A vevő a hiba kiderülésekor a legrövidebb időn belül az eladót írásban és a hiba valósságát igazoló dokumentum mellékelésével köteles értesíteni.  A szavatossági igény kicserélés, árleszállítás, vagy súlyos hiba esetén az eredeti állapot helyreállítása. Vevő tudomásul veszi, hogy szavatossági igényét –ha felek másképp nem állapodnak meg-csak olyan hiba esetén érvényesítheti, amely a „rendeltetésszerű használatot „lehetetlenné teszi. Ez kutyánál, ha felek tenyészthetőségben, vagy más tulajdonságban nem állapodtak meg, a súlyos, gyógyíthatatlan, vagy az életminőséget súlyosan rontó betegség, a bizonyíthatóan az eladónál szerzett fertőzés, továbbá az FCI által elismert fajtastandardtól való olyan egyértelmű eltérés, ami kizárja, a kutya FCI által elismert fajtatisztaságát.
 2. Felek megállapodnak abban, hogy egymással a kapcsolatot az alábbi módon tartják:.........................................................................................................................................................................................................................................................................
 3. Amennyiben a vevő az átvételkor nem, vagy nem a teljes vételárat fizeti meg, az eladó a teljes vételár kiegyenlítéséig a kutya törzskönyvét és az átírási igazolást visszatarthatja. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vevő kifizetett.......................  .Ft. azaz.................................................................forint  vételár részletet. A teljes vételárat......................................................................ig fizeti ki. A kárveszélyt a vevő az átvételtől viseli és tudomásul veszi, hogy a vételárat akkor is ki kell egyenlítenie, ha a kutya elpusztul, elvész, vagy más okból tulajdonából kikerül. Ez alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kutya elhullása „hibás teljesítésből” eredő betegségből ered.
 4. Amennyiben a felek a vételárat nem/vagy nem csak pénzösszegben, hanem szuka kutya esetében kölyök visszatérítésben, vagy kan kutya esetében fedezésben határozzák meg, akkor az eladó a teljesítésig a kutya törzskönyvét (igen, nem) és az átírási igazolást (igen, nem) visszatarthatja.

Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vevő kifizetett..........................Ft. azaz  ..........................................................forint vételár részletet. Vevő továbbá vállalja, hogy a tenyésztéshez szükséges minősítés megszerzését követően a MEOE-ban engedélyezett életkor betöltését követően a kutyát az eladó által megjelölt kannal befedezteti és az alomból ....................db. utódot átad. Amennyiben a fedező kan kutya tulajdonosa az első választású kölyökre nem tart igényt, akkor az eladót illeti meg az első választási jog. Ha a fedező kan kutya tulajdonosa igényt tart az elsőválasztású kölyökre, akkor eladó a sorrendben másodikként választ. Eltérő megállapodás hiányában a teljesítésig az alom az eladó kennel nevén kerül törzskönyvezésre, ha a felek másképpen állapodnak meg, akkor „egyszeri tenyésztésre” az eladó hozzájáruló nyilatkozatot ad .A feltétel teljesítéséig a költségeket és a kárveszélyt a vevő viseli. A feltétel bekövetkezése után az eladó a kutya törzskönyvét átadja, és az átíráshoz hozzájárul. A teljesítés lehetetlenné válása esetén a Ptk. 312.§. szerint kell eljárni. Amennyiben kan kutyáról van szó, az eljárás annyiban különbözik, hogy a vevő köteles az eladó által megjelölt.................db. szuka kutya befedezéséhez a kant rendelkezésre bocsátani és a fedezésből született első választású utód, vagy a fedezési díj eladót illeti.

 1. Közös tulajdonba kerül a kutya amennyiben eladó és vevő így állapodik meg.

Ebben az esetben a kutya a SASOK Egyesületénél mindkettőjük nevére kerül bejegyzésre, a jogokat és kötelességeket és a költségeket az alább megjelölt arányban osztják  meg:

       ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a kárveszélyt az a fél viseli, akinek a kutya a birtokában van. A közös tulajdon esetében

     a Ptk.  közös tulajdonra vonatkozó szabályai az irányadók.

15. A felek az eladó javára visszavásárlási jogot kötnek ki (igen, nem). Visszavásárlási

      jog kikötése esetén eladás, vagy elajándékozás előtt a kutyát az eladónak

      visszavásárlásra kell felajánlani. Amennyiben a tértivevényes levél kézhezvételétől

      számított 8 napon belül visszavételi jogával nem él , úgy a kutya elidegeníthető.

 

16    A  felek fenntartásaikat kötelesek a SASOK Egyesületének bejelenteni és abból egy példányt az irodának átadni.

 

Jelen szerződésben a nem kívánt részt áthúzással kell hatálytalanítani, ahol választási lehetőség van, ott a választott szöveget, vagy a melléírt „igent, vagy „nemet” alá kell húzni. Vita esetén a felek bírósághoz fordulás előtt megkísérlik problémájukat a SASOK Egyesülete igénybevételével rendezni.

 

A szerződést elolvastam, megértettem, azt alulírott tanuk jelenlétében aláírásommal és minden oldal szignálásával magamra nézve kötelezőnek elismertem.

 

A szerződés minden oldalát a tanúknak is szignálniuk kell.

 

Készült....................db. eredeti példányban

 

Jelen szerződésben nem nevesített kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyv az irányadó. Nem egy országban lakó vevő és eladó a magyar bíróság illetékességét kötik ki vitás ügyeikben ( Pp. 41.§.) . Ez esetben az eladó lakóhelye szerinti bíróság a ..........................................................Bíróság                                  rendelkezik illetékességgel.

 

 

........................................................                                     ....................................................

eladó                                                                                    vevő

 

eladó olvasható neve                                                            vevő olvasható neve

anyja neve:                                                                            anyja neve:

szül:                                                                                  szül:

szig.szám:                                                                         szig.szám:

Állandó lakhely                                                                Állandó lakhely:

Elérhetőségek: (nem kötelező beírni)                                     Elérhetőségek: (nem kötelező beírni)

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 

..........................................................                  ……………………………………………                                               ..........................................................                  ……………………………………………

név                                                                                                        név:

olvasható név                                                                                       olvasható név:

cím:                                                                                                       cím:

 

PÓTLAP:

Amennyiben a megállapodásban üresen hagyott rész a szöveghez nem elegendő, úgy a pontszámra való utalással azt itt kell folytatni.

A pótlap fénymásolható. A folytatást eladónak, vevőnek és a tanúknak szignálni kell. Az üresen hagyott részt át kell húzni.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

 

Dátum. ........................................................................................................