Nyomtatványok:

     A Sportolók, Agilitysek, Schipperkések Országos Kinológiai Egyesülete

 

I. LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK                

 

1. számú nyomtatvány       Nevezési lap kiállításra

2. számú nyomtatvány       Alombejelentő jegy

3. számú nyomtatvány       Fedeztetési igazolás

4. számú nyomtatvány       Származási lapminta: 1. és 2. oldal

5. számú nyomtatvány       Hungária Junior Champion kérelem     

6. számú nyomtatvány       Hungária Champion kérelem   

7. számú nyomtatvány       Hungária Show Champion kérelem

8. számú nyomtatvány       Hungária Grand Champion kérelem    

9. számú nyomtatvány       Hungária Veterán Champion kérelem

10. számú nyomtatvány     Interchampion kérelem

11. számú nyomtatvány     Átadási nyilatkozat

12. számú nyomtatvány     Tulajdonosváltozás igazolás     

13. számú nyomtatvány     Honosítási kérelem

14. számú nyomtatvány     Export pedigree kérelem

15. számú nyomtatvány     Kennelnév kérelem

16. számú nyomtatvány     Kennelnév igazolás

17. számú nyomtatvány     Másodlat kérelem

18. számú nyomtatvány     Tagsági igazolvány kérelem

19. számú nyomtatvány     Tenyészegyed minősítési lap

20. számú nyomtatvány     Tenyészszemle bírálati lap

21. számú nyomtatvány     Agility verseny nevezési lap

22. számú nyomtatvány     Tagsági kártya

23. számú nyomtatvány     Eb származási igazolás 

24. számú nyomtatvány:     Transponder bejelentő

Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat

1) A Felhasználó a SASOK Egyesülete (székhely: 2083 Solymár, Tavasz utca 7024/2.; adószám: 18506604-1-13; civil szervezet TE-6440 számon bejegyezve , e-mail elérhetőség: sasokegyesulete@gmail.com, a továbbiakban „Egyesület”) a www.sasokegyesulete.webnode.hu internetes címekről elérhető honlapon (a továbbiakban: „Portálon”) megjelenő rendezvény (pl. tenyésztői nyilvántartás, agility verseny és klubkiállítás, a továbbiakban: „Rendezvény”) kapcsán közzétett jelen adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával (illetve a Portálon elfogadottként való megjelölésével) – a jelen hozzájáruló nyilatkozat szerinti feltételekkel – az önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SASOK Egyesületének – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Ektv.) 13/A. § (4) bekezdésében foglaltakra – a Portálon történő jelentkezésben a Felhasználó által megadott természetes személyazonosító adatokat, illetve a lakcímet, valamint az elektronikus levelezési címet (a továbbiakban együttesen: személyes adat) a Rendezvényt követő újabb, a SASOK Egyesülete által megrendezésére kerülő azonos tárgyú rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához – különösen a Felhasználónak címzett elektronikus hirdetés, hírlevél, tájékoztató vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából – kezelje, illetve ilyen cél érdekében továbbítsa, átadja – adatfeldolgozás érdekében – az Egyesület megbízási jogviszonyban álló harmadik személyek (a továbbiakban: MEOESZ, alvállalkozók) számára.

 

2) Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat az Egyesület nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem továbbítja és az említett alvállalkozókon kívül harmadik félnek nem adja át, illetve az átadott személyes adatokat az alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, illetve további harmadik személyeknek átadni.

 

3) Az Egyesület gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban az Infotv. és az Ektv. rendelkezéseivel.

 

4) A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Egyesület akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha a Felhasználó más személy nevében jár el, a Felhasználó felelős azért, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.

 

5) A személyes adatok kezelése – ha az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatot a Felhasználó a Portálon elfogadottként jelölte meg – a Küldés gombra való kattintással megkezdődik és a kezelés a személyes adatok kérelemre való törléséig, az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az adatkezelés Felhasználó általi megtiltásáig tart. Elfogadásra van mód e-mailben, vagy személyesen a rendezvény területén, ezen nyilatkozat aláírásával.

 

6) Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználónak az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn:

 

a) A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Egyesülettől annak elérhetőségein (e-mail: sasokegyesulete@gmail.com; postacím: 2083 Solymár, Tavasz utca 7024/2., telefonszám: +36-30-961 7576) a személyes adatok kezeléséről; ennek során az Egyesület tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az esetleges adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. (Infotv. 14-15. §) Az Egyesület köteles legkésőbb 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást, amelyet csak törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén jogainak érvényesítése érdekében a Felhasználó bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat vizsgálat lefolytatása érdekében. (Infotv. 16. §)

 

b) A Felhasználó a személyes adat helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását bármikor kérheti az Egyesülettől az a) pontban megadott elérhetőségeken. A személyes adatok törlésére, helyesbítésére, zárolására – ha kérelmet az Egyesület nem utasítja el – a kérelem beérkezését követően 5 munkanapon belül kerül sor. Amennyiben az Egyesület a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelemnek nem tesz eleget, úgy 30 napon belül közli a Felhasználóval az elutasítás ténybeli és jogi indokait. A kérelem megtagadása esetén jogainak érvényesítése érdekében a Felhasználó bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a NAIH-hoz fordulhat vizsgálat lefolytatása érdekében. (Infotv. 18. § (2) bekezdés).

 

c) A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen az Egyesületnél az a) pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában, ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja; ebben az esetben az Egyesület a döntésről írásban értesíti a Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó a döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz (törvényszék) fordulhat jogainak érvényesítése érdekében, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. (Infotv. 21- 22. §).

Az Egyesületnél az adatvédelemért felelős személy Halász Ildikó, az egyesületnél önkéntesen dolgozó vezetőségi tag.